Organisation

Stockholms Klätterförbund (StKF) är ett så kallat specialidrottsdistriktsförbund. Medlemmarna utgörs av klätterklubbarna i länet.

Vi är en underorganisation till Svenska Klätterförbundet (SKF) och Svenska Riksidrottsförbundet (RF). Det innebär bland annat att vi stöder värdegrunder, etiska förhållningssätt och styrdokument som organisationerna fastslagit.

StKF består av en styrelse, två kommittéer och en kanslist.

Styrelsen leder verksamheten och har ett övergripande ansvar. Accesskommittén (AK) hanterar accessfrågor och Bultkommittén (BK) frågor som rör underhåll och utveckling. Kanslisten sköter ekonomi och administration.

Riksidrottsförbund (RF)
Riksidrottsförbundet
|
Specialidrottsförbund (SF)
Svenska Klätterförbundet
|
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
Stockholms Klätterförbund
|
Klubbar
Solna KK
Stockholms KK
Karbin KK
Nacka Värmdö KK
MHM Klättringsförening

Hjälp oss att bli bättre

Vårt fokus är utomhusklättring, men det hindrar inte att Stockholm Klätterförbund i framtiden växer till att även omfatta tävlingar, utbildningar, events, m m. StKF blir vad vi klättrare gör det till.

Kontakta oss om du vill vara med och utveckla StKF, starta en ny kommitté, hjälpa oss med accessarbete och underhåll/utveckling eller har idéer som gynnar klättringen i länet. Arbetet är till största delen ideellt, men våra funktionärer kan få arvode (genom bidrag) för att genomföra större projekt.

Vårt verksamhetsområde är Stockholms län, men vi kan i undantagsfall även arbeta med klippor och boulderområden utanför länet om det är av stort intresse för våra medlemmar.

Du kan stödja oss genom att bli medlem i en av Stockholmsklubbarna. Ju fler medlemmar och mer aktiviteter i de enskilda klubbarna, desto större bidrag får vi från Riksidrottsförbundet. Du kan också ge oss ett bidrag via bankgiro 5117-0173 eller SWISH 123 593 13 16.

Företag och organisationer är också välkomna att kontakta oss om ni vill diskutera ett samarbete eller köpa annonsplats på vår hemsida.

Funktionärer

Styrelsen

Ordförande
Ann-Marie Ljungström, Solna KK

Sekreterare
Felix Drougge, Stockholms KK

Kassör/kansliansvarig
Andreas Andersson, Solna KK

Ledamöter
Christer Åstrand, Stockholms KK
Anna Nordström, Solna KK

Suppleant/webbansvarig
Nils Winell, Stockholms KK

 

Stora Skramsöbåten

Anders Palmkvist

Accesskommittén

Henrik Liljefelt
Ylva Ran
Alice Törnlund

 

Bultkommittén

Lukas Rimondini
Andreas Andersson
Mats Carensiö
Robin Dahlberg
Anders Henriksson
Rasmus Johansson
Micke Widerberg

Historik

Under den första halvan av 2010-talet var accessarbetet i Stockholmsklubbarna nästan obefintligt. Flera klätterberg drabbades av restriktioner, till exempel genom bildande av naturreservat, men ingen förde klättrarnas talan. Samtidigt växte boulderingen kraftigt. Nya områden utvecklades och ett par guideböcker publicerades.

Det fanns en klubbgemensam bultkommitté som bytte ut gamla bultar och ankare på Stockholms klippor. Allt arbete skedde ideellt, vilket gjorde det svårt att genomföra omfattande och tidskrävande ombultningar.

Med Solna KK som huvudman och med stöd från Stockholms KK, genomfördes två bidragsfinansierade projekt under åren 2014-2015. Dels en stor renovering av hela Flaten då närmare 100 leder bultades om och borstades, dels en nyexploatering av Örnberget, som fick ett tiotal nya sportleder. Projekten utfördes av en inhyrd konsult, i samarbete med markägare och myndigheter. Detta var ett helt nytt grepp i Stockholms klätterhistoria.

Projekten födde idén att skapa ett klubböverskridande organ som kunde ta sig an såväl accessproblematiken som ombultningar och utveckling av nya leder. Resultatet blev StKF, som bildades 2016.

SDF-möte och rösträtt

Stockholms Klätterförbund håller ett så kallat SDF-möte vartannat år. Då väljs en ny styrelse och viktiga beslut fattas. Varje klätterklubb i länet som är ansluten till SKF/RF, och därmed också till StKF, har rätt att rösta. Antalet röster som tilldelas varje klubb baseras på medlemsantalet i klubben.

Såväl klubbar som enskilda klubbmedlemmar har rätt att lämna motioner till SDF-mötet. En motion från en klubbmedlem ska skickas till oss via den aktuella klubbens styrelse, tillsammans med dess utlåtande.

Upphovsrätt

Stockholms Klätterförbunds logotyp samt bilder och texter som publiceras på hemsidan omfattas av upphovsrätt och får inte publiceras, mångfaldigas, spridas eller göras tillgängliga för allmänheten utan upphovsmannens tillstånd. Vänligen kontakta oss om du vill publicera vår logga eller material från hemsidan.

Sidor vi gillar