Nationalpark, naturreservat eller natura 2000? Vi förklarar begreppen!

Allemansrätten ger oss möjlighet att klättra utomhus året runt på våra klippor och berg. Vi får oftast obehindrat ta oss genom naturen fram till berget för att klättra på klippa, stenar eller is. Vi får oftast röra oss fritt kring berget och njuta av klättringen, liksom utsikten från toppen. Vi är en del av svensk idrott och betraktas som en friluftsidrott eftersom vi nyttjar skog, mark, hav eller berg för att utöva en stor del av vår idrott.

För att vi och kommande generationer fortsättningsvis ska kunna nyttja vår natur som arena för vår idrott, krävs att vi alla värnar om den och respekterar de lagar och regler som finns. Vi måste även föra vidare de normer och outtalade regler vi som klättercommunity har skapat för hur vi beter oss till, från, kring och på berget.

Värdefull natur skyddas främst enligt bestämmelser i 7 kapitlet i miljöbalken. Nationalparker, naturreservat och natura 2000 är skyddsformer som är långsiktiga med föreskrifter som ger ett starkt skydd mot exploatering av naturområden.

  • Nationalparker beslutas av regering och riksdag att anläggas. Marken ägs av staten. Syftet är att bevara området i ett naturligt skick och samtidigt möjliggöra för friluftsliv.  Detta innebär att det kan finnas restriktioner gällande klättring i nationalparker. Kring Stockholm har vi två nationalparker, Ängsö och Tyresta. Där får vi inte etablera klättring, vare sig på berg eller is, inom nationalparkens gränser. Alla nationalparker har dock inte ett generellt klätterförbud i Sverige. Sarek och Stora Sjöfallet är två exempel på nationalparker där det får klättras med vissa lokala restriktioner.
  • Naturreservat beslutas av kommun eller länsstyrelse att anläggas. Marken kan ägas av kommunen, enskilda markägare eller staten. Syftet är att bevara arter och livsmiljöer och/eller friluftsliv. Även i naturreservat kan restriktioner gällande utövandet av klättring finnas. I Stockholms län finns närmare 330 naturreservat. Det skiljer stort från reservat till reservat hur vi får vistas i naturen och även hur vi får klättra eller röra oss kring berg. Naturreservatets föreskrifter berättar för oss hur vi får bedriva klättring inom det specifika reservatet.
  • Natura 2000 beslutas av EU-kommissionen efter förslag av regeringen, efter att fått det som förslag ursprungligen av länsstyrelserna. Natura 2000 är ett nätverk av områden inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Marken kan ägas av staten, kommunen eller enskilda markägare. Även  i Natura 2000 områden skiljer sig det från område till område hur vi får klättra.

Utöver de tre skyddsformerna ovan finns även en mängd lokala restriktioner för skydd av naturen som påverkar oss klättrare. Det kan handla om biotopskydd, fågelskydd, naturvårdsminne, vattenskyddsområde m.m. Det är viktigt att vi som klättrare håller oss uppdaterade gällande eventuellt skydd av berget vi tänkt oss att besöka, för att inte försätta oss i en situation där vi riskerar att försvåra för andra att klättra på berget framgent.

Allemansrätten ger oss möjlighet att besöka våra fantastiska berg, stenar eller isfall för att utöva det vi alla älskar att göra, klättra. Samtidigt har vi en skyldighet att respektera naturen och de restriktioner ett område har. Annars kanske vi inte får komma tillbaka för att sätta projektet vi är tvungna att lämna, eller för att hitta andra leder och problem att klättra.

Foto: Patrick Hendry/Unsplash