Grönbrinksberget kan bli biotopskyddsområde

Skogsstyrelsen planerar att göra området där Grönbrinksberget ligger till biotopskyddsområde.

Det är skogen och växtligheten kring berget som anses ha höga naturvärden och som bör skyddas. Ett biotopskyddsområde kan till exempel innebära förbud mot att avverka eller flytta träd som blåst ned, men även andra åtgärder som riskerar att skada naturvärdena kan förbjudas.

Vad det planerade beslutet innebär för klättringen vet vi inte i dag.

Stockholms Klätterförbunds accesskommitté lämnade ett yttrande till skogsstyrelsen i maj 2020. Kommittén framförde hur viktigt Grönbrinksberget är för klättringen i Stockholm och att klättringen inte bör beläggas med restriktioner eller krav på tillstånd. Kommittén vill också att det ska finnas tydliga riktlinjer och information om biotopskyddsområdet på plats.

Fakta om biotopskyddsområde

Foto: Stefan Lindblom